Gedragscode


Als vrijwilliger van stichting Pole Position werk je met een kwetsbare doelgroep. Het is daarom dat je als vrijwilliger je bij aanmelding dient te conformeren aan onderstaande gedragscode:

  • De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de mensen in onze doelgroep (onze helden) zich veilig en gerespecteerd voelen.
  • De vrijwilliger onthoudt zich ervan de helden te bejegenen op een wijze die de helden in hun waardigheid aantast.
  • De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de helden dan functioneel noodzakelijk is.
  • De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de helden. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen vrijwilliger en held zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • De vrijwilliger mag de helden niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  • De vrijwilliger zal tijdens werkzaamheden voor de stichting zeer terughoudend en met respect omgaan met de helden en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
  • De vrijwilliger heeft de plicht de held naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de held is betrokken, wordt nageleefd.
  • Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
  • De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  • In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode om hierover melding te maken bij de contactpersoon.

Sanctiebeleid:

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met onze helden verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, nonverbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding  en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met onze helden, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met mensen met een verstandelijke beperking door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met mensen met een verstandelijke beperking waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Vertrouwenspersoon:

In geval een vrijwilliger, held of andere direct betrokkene in aanraking is gekomen met grensoverschrijdend gedrag is er binnen de stichting een vertrouwenspersoon. Dit is Wilco van Gelder, coördinator operationeel en financieel team. Wilco is telefonisch te bereiken via 06-45744689. Wilco zal na een 1e gesprek in gezamenlijkheid kijken naar de te nemen acties.

Partners waar wij trots op zijn: