Privacybeleid


Stichting Pole Position hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe de stichting Pole Position jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt binnen het kader van de diensten van stichting Pole Position en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Stichting Pole Position gevestigd aan de Sint Janskerkhof 75, 3811 HW te Amersfoort(KvK-nummer 58491104), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring geven we je graag meer informatie op welke wijze en waarom de verwerking plaatsvindt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Pole Position verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bankrekeningnummer
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Geboorteplaats
 • Legitimatiegegevens
 • Adresgegevens
 • Beeldmateriaal
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door ons te informeren in correspondentie of telefonisch.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

De website en/of diensten van stichting Pole Position hebben niet de intentie om gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er toestemming is van ouders of voogd.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming gegevens hebben verwerkt, neem dan contact op met ons via info@stichtingpoleposition.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Pole Position kan bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken, zoals gegevens over gezondheid, strafrechtelijke verleden in de Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers (VOG) en identificatiegegevens van paspoort of identiteitskaart. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op en dan, indien vereist, verwijderen wij deze informatie.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens op grond van een overeenkomst. Stichting Pole Position verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Stichting Pole Position verwerkt jouw persoonsgegevens met bijvoorbeeld de volgende doelen:

– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige marketingdoeleinden;
– Om contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is;
– Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten;
– Het afhandelen van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Pole Position neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Pole Position bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ons intakeformulier wordt twee weken na het verwezenlijken van je wens verwijderd, tenzij anders overeengekomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Pole Position deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan zijn gezondheidsgegevens. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden zodat er tijdig aanpassingen en/of maatregelen genomen kunnen worden, indien de veiligheid of omstandigheden dit vereisen.

Met bedrijven of personen die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een geheim-houdingsverklaring of een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. Stichting Pole Position blijft wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Stichting Pole Position verstrekt uitsluitend jouw gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien Stichting Pole Position je persoonsgegevens aan andere derden verstrekt, dan doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Stichting Pole Position verkoopt jouw gegevens niet
aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor deĀ  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door stichting Pole Position. En je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de gegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt je verzoek sturen naar info@stichtingpoleposition.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Wil je meer weten over je rechten? Ga dan naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Pole Position neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Stichting Pole Position heeft maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen, zoals de meest recente beveiligingssoftware (virusscanner en firewall) en een tweestapsverificatie voor bijzondere persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze stichting via info@stichtingpoleposition.nl.